Общи условия

ВАЖНО
Преди да пристъпите към ползване на този сайт – satorilaser.bg, е нeобходимо да прочетете следната информация:

Поверителност
Моля, прочетете внимателно следващите „Общи условия“, правни положения и информация. Използването на сайта предполага, че Вие сте съгласни с настоящите общи условия и правни положения и напълно разбирате изложената тук информация.
Не ползвайте този сайт, в случай че не сте съгласни с тези положения (наричани по-надолу „ОБЩИ УСЛОВИЯ“) или в случай на неразбиране смисъла на настоящата информация.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА
Настоящият сайт satorilaser.bg e собственост на дружество с ограничена отговорност „Скин Студио ЕООД“ – българско юридическо лице, регистрирано по Законите на Република България, вписано в Търговския регистър.
1.1. „Скин Студио ЕООД“, наричано за кратко Satori, е дружество със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция – България, София, бул. “Витоша” № 131 ЕИК 205826224.
1.2. Можете да се свържете със Satori на посочения по-горе адрес, на телефон 0882 900 999 или на email адрес – [email protected] . Телефоните за връзка са платени. (таксуват се на цени на обикновен телефонен разговор за всички оператори).
Страни по настоящия договор са „Скин Студио“ EООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Satorilaser.bg

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Информационната база от данни (материали) са осигурени на този Уебсайт (наричан тук „Сайт“) за интернет потребителите, единствено с цел информиране.
Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали, изложени на този Сайт, единствено и само за Ваша лична употреба, предмет на посочените по-долу условия.
В случай на копиране на материали от този Сайт, то следва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали.
3.1. За нарушение се смята:
видоизменението на материали в този сайт по какъвто и да е начин;
публичното им показване, излагане или дистрибутиране; Според настоящите „Общи условия“ по никакъв начин съдържащите се материали в този „Сайт“ не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели. Според настоящите „Общи условия“ по никакъв начин съдържащите се материали в този „Сайт“ не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.
Според настоящите „Общи условия“ по никакъв начин съдържащите се материали в този „Сайт“ не могат да бъдат ползвани в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да е било цели.
Потребителят на този „Сайт“ заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът satorilaser.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване по същество.
Всички авторски права върху материалите в сайта и върху самия сайт са под защитата на Закона за авторското право.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Когато потребителите прехвърлят или публикуват каквито и да е било материали, информация или друг вид комуникация на този „Сайт“, те моментално се считат за неконфиденциални и нелични.
Собствeникът на „Сайта“ и оторизираните от него трети страни могат свободно да:
2.1. Копират;
2.2. Разпространяват;
2.3. Посочват;
2.4. Инкорпорират и ползват по всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текс и други (посочени тук) с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски цели
Забранено е на потребителите да публикуват или препращат до и от този „Сайт“ всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, неетични, порнографски, нецензурирани или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ
Потребителите се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите, предлагани от този „Сайт“, те се считат за запознати и приели Общите условия за ползване.

V. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Материалите, налични на този сайт трябва да се приемат във вида, в който са, без каквито и да е допълнителни гаранции от какъвто и да е вид, явен или скрит. Съществува възможност материалите на този „Сайт“ да бъдат неточни, непълни или остарели.

VI. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
Собствениците на сайта, техните изпълнители и всички свързани с тях трети страни, споменати в този „Сайт“, по никакъв начин не носят отговорност за каквито и да е щети – възникнали при ползване или невъзможност за ползване; или като резултат от ползване на този сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани чрез линк с този сайт; или заради информация и материали, поместени на някой или всички такива сайтове, без оглед дали щетите се базират на договор, гаранция, правонарушение, позволяващо предявяване на иск или каквато и да е друга законова практика и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

VII. ПЛАЩАНЕ
7.1. Клиентът може да прави плащания през Платформата след избор на желаните Стоки и/или Услуги в, следвайки стъпките, указани в Платформата..
7.2. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Satori във връзка с плащането са верни, пълни и точни към датата на която е извършено.
7.3. С извършване на плащането Клиентът разрешава на Satori да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направеното плащане.
7.4. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) следствието от направенато плащане, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на плащането не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ само в следните случаи:
a. неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
b. осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
c. предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

VIII. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА
8.1 Клиентът има право да откаже получаването на платената от него услуга или стока, както и да върне същата за замяна всрок от 14 дни от нейното плащане. Право на отказ в срок позволява на потребителя да не дължи обезщетение или неустойка. В случай, че се откаже от поръчаната услуга или стока след изтичането на този период, Платформата няма да възстановява изплатеното възнаграждение.
8.1.1. Доставената стока/услуга явно не съответства на платената от Клиента.
8.2.1. Заявка за връщане на платената сума се подава писмено на посочения от Satori електронен адрес закореспонденция, в срок от 14 дни, считано от датата на плащането. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума.
8.3. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл до Платформата с текст: „правя отказ от поръчката“.
8.4. Клиентът няма право да получи изплатената сума, ако в период от 14 дни от датата на плащане, той се е възползвал от услугата, за която е заплатил.

IX. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
9.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
a. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
b. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
c. при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
d. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
e. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

X. ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ
Този „Сайт“ се администрира според законите в Република България. Не се разрешава каквото и да е ползване или изнасяне на материали от този „Сайт“, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби. Настоящите „Общи условия“ и правни положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Собствениците на този „Сайт“ имат право по всяко време да променят и ревизират настоящите „Общи условия“ и правни положения, като актуализират този текст.
Препоръчително е периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента „Общи условия“ и правни положения, защото те са задължителни за информираността Ви.
Възможно е някои тълкувания по настоящите „Общи положения“ и правни положения да се заменят с други указани правни забележки или положения, поставени на определени страници или графи на този „Сайт“.

Забележка.
Всички посетители на този „Сайт“ трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:
Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на този „Сайт“.
Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около съдържанието на сайта.
Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с този „Сайт“.
Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани на този „Сайт“.
Нямате право да ползвате логото или други запазени марки, които са собственост на собствениците на този „Сайт“, без изрично разрешение.
Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.
Център за лазерна епилация Satori
Всички права запазени!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАРТА ВАУЧЕР

Gift карти на лазерен център Satori могат да бъдат осребрени само и единствено в нашия физически обект на бул. Витоша 131, гр. София.
Gift картите не могат да се използват за закупуване на друга карта за подарък.
Промоционални оферти или отстъпки не се прилагат при закупуването на Gift карта.
Gift картата не подлежи на връщане и стойността, която е заплатена е невъзвращаема.
Ако сумата на Вашата (ите) карта НЕ покрива общата сума на услугите, остатъкът от сумата за услуги може да бъде платена чрез друг метод на плащане.
Не можем да заменим карти, които са изгубени или откраднати.

Здравейте,
изберете как да се свържете с нас